Monday, December 10, 2007

น้ำหมักชีวภาพสูตรแห้ง

การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรแห้ง

วัสดุ- ผัก หรือผลไม้ 2-3 ก.ก. ต่อน้ำตาลทราย(ไม่ขัดขาว)1ก.ก.

วิธีทำ - หั่นผักหรือผลไม้เป็นชิ้น ชิ้นละ 2 ซ.ม. แบ่งเคล้ากับน้ำตาลทรายแดง (หรือน้ำอ้อย) ให้เข้ากันดี ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เว้นที่ 1 ใน 3 ของภาชนะ ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 10-15 วัน จะมีน้ำออกมา

นำน้ำหมักมาขยายในอัตราส่วน น้ำหมัก:น้ำตาลทรายแดง:น้ำ 1:1:8
หมักไว้อีก 7-15 วันก็นำมาใช้ได้

หรือจะเติมน้ำ 8 ลิตร ต่อน้ำตาลทรายแดง 1 ก.ก. ใส่ในถังก็ได้ หมักต่อ 7-15 วัน
(ถ้าจะทำเป็นปุ๋ย ไม่ต้องขยาย เอามาผสมน้ำ 1 ต่อ 1,000 รดน้ำต้นไม้ได้เลย)

*อนึ่งพืชที่จะนำมาหมักแบบแห้งนี้ หากเก็บเกี่ยวก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด และไม่ต้องล้าง ถ้าเปียกฝนให้ผึ่งในที่ร่ม ให้หมาดก่อน ถ้าเปียกน้ำค้างไม่เป็นไร

No comments: